Savin, S., L. Zelenyi, E. Amata, V. Budaev, J. Büchner, J. Blecki, M. Balikhin, S. Klimov, V. E. Korepanov, L. Kozak, V. Kudryashov, V. Kunitsyn, L. Lezhen, A. V. Milovanov, Z. Nemecek, I. Nesterov, D. Novikov, E. Panov, J. L. Rauch, H. Rothkaehl, S. Romanov, J. Safrankova, A. Skalsky and M. Veselov: ROY - A multiscale magnetospheric mission. In: Planetary and Space Science 59, 606-617 (2011).
doi: 10.1016/j.pss.2010.05.001
localid: Savin:2011-053
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.