Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deROY - A multiscale magnetospheric mission
Authors: Savin, S.; Zelenyi, L.; Amata, E.; Budaev, V.; B├╝chner, J.; Blecki, J.; Balikhin, M.; Klimov, S.; Korepanov, V. E.; Kozak, L.; Kudryashov, V.; Kunitsyn, V.; Lezhen, L.; Milovanov, A. V.; Nemecek, Z.; Nesterov, I.; Novikov, D.; Panov, E.; Rauch, J. L.; Rothkaehl, H.; Romanov, S.; Safrankova, J.; Skalsky, A.; Veselov, M.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2011
Title of Journal: Planetary and Space Science
Volume: 59
Start Page: 606
End Page: 617
Document Type: Article
ID: 583797.0