Please note that eDoc will be permanently shut down in the first quarter of 2021!      Home News About Us Contact Contributors Disclaimer Privacy Policy Help FAQ

Home
Search
Quick Search
Advanced
Fulltext
Browse
Collections
Persons
My eDoc
Session History
Login
Name:
Password:
Documentation
Help
Support Wiki
Direct access to
document ID:


          Display Documents


Institute:
Collection:
Print in Citation style Print version     Display:
Sort by: Display records with Fulltext only
Entries: 1-2  
 Basket 
Performance characterization of the HiCIAO instrument for the Subaru Telescope
Authors: Suzuki, Ryuji; Kudo, Tomoyuki; Hashimoto, Jun; Carson, Joseph; Egner, Sebastian; Goto, Miwa; Hattori, Masayuki; Hayano, Yutaka; Hodapp, Klaus; Ito, Meguro; Iye, Masanori; Jacobson, Shane; Kandori, Ryo; Kusakabe, Nobuhiko; Kuzuhara, Masayuki; Matsuo, Taro; McElwain, Michael; Morino, Jun-Ichi; Oya, Shin; Saito, Yoshihiko; Shelton, Richard; Stahlberger, Vern; Suto, Hiroshi; Takami, Hideki; Thalmann, Christian; Watanabe, Makoto; Yamada, Hubert; Tamura, Motohide
Place of Publication: Bellingham, Wash.
Publisher: SPIE
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2010
Name of Conference/Meeting: Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy III
Title of Proceedings: Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy III
Start Page: 773530-773530
End Page: 13
Title of Series: SPIE
Volume (in Series): 7735
Document Type: Conference-Paper
ID: 559494.0
Current performance and on-going improvements of the 8.2 m Subaru Telescope
Authors: Iye, Masanori; Karoji, Hiroshi; Ando, Hiroyasu; Kaifu, Norio; Kodaira, Keiichi; Aoki, Kentaro; Aoki, Wako; Chikada, Yoshihiro; Doi, Yoshiyuki; Ebizuka, Noboru; Elms, Brian; Fujihara, Gary; Furusawa, Hisanori; Fuse, Tetsuharu; Gaessler, Wolfgang; Harasawa, Sumiko; Hayano, Yutaka; Hayashi, Masahiko; Hayashi, Saeko; Ichikawa, Shinichi; Imanishi, Masatoshi; Ishida, Catherine; Kamata, Yukiko; Kanzawa, Tomio; Kashikawa, Nobunari; Kawabata, Koji; Kobayashi, Naoto; Komiyama, Yutaka; Kosugi, George; Kurakami, Tomio; Letawsky, Michael; Mikami, Yoshitaka; Miyashita, Akihiko; Miyazaki, Satoshi; Mizumoto, Yoshihiko; Morino, Junichi; Motohara, Kentaro; Murakawa, Koji; Nakagiri, Masao; Nakamura, Kyoko; Nakaya, Hidehiko; Nariai, Kyoji; Nishimura, Tetsuo; Noguchi, Kunio; Noguchi, Takeshi; Noumaru, Takeshi; Ogasawara, Ryusuke; Ohshima, Norio; Ohyama, Yoichi; Okita, Kiichi; Omata, Koji; Otsubo, Masashi; Oya, Shin; Potter, Robert; Saito, Yoshihiko; Sasaki, Toshiyuki; Sato, Shuji; Scarla, Dennis; Schubert, Kiaina; Sekiguchi, Kazuhiro; Sekiguchi, Maki; Shelton, Ian; Simpson, Chris; Suto, Hiroshi; Tajitsu, Akito; Takami, Hideki; Takata, Tadafumi; Takato, Naruhisa; Tamae, Richard; Tamura, Motohide; Tanaka, Wataru; Terada, Hiroshi; Torii, Yasuo; Uraguchi, Fumihiko; Usuda, Tomonori; Weber, Mark; Winegar, Tom; Yagi, Masafumi; Yamada, Toru; Yamashita, Takuya; Yamashita, Yasumasa; Yasuda, Naoki; Yoshida, Michitoshi; Yutani, Masami
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Publications of the Astronomical Society of Japan
Volume: 56
Start Page: 381
End Page: 397
Document Type: Article
ID: 226040.0
Entries: 1-2  
The scope and number of records on eDoc is subject to the collection policies defined by each institute - see "info" button in the collection browse view.