Bogomolov, A. V., I. G. J. Classen, J. E. Boom, W. Suttrop, P. C. de Vries, A. J. H. Donne, B. J. Tobias, C. W. Domier, N. C. Luhman Jr. and ASDEX Upgrade Team: Variation of ELM signatures observed by ECE Imaging on ASDEX Upgrade. (40th EPS Conference on Plasma Physics, 2013-07-01 to 2013-07-05, Espoo).
Classen, I. G. J., J. E. Boom, A. V. Bogomolov, E. Wolfrum, M. Maraschek, W. Suttrop, P. C. de Vries, A. J. H. Donne, B. J. Tobias, C. W. Domier, N. C. Luhmann and ASDEX Upgrade Team: The role of temperature fluctuations in the dynamics of type-I and type-II edge localized modes at ASDEX Upgrade. In: Nuclear Fusion 53, Seq. No.: 073005 (7pp) (2013).
doi: 10.1088/0029-5515/53/7/073005
url: http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/53/7/073005
Classen, I. G. J., J. E. Boom, A. V. Bogomolov, E. Wolfrum, M. Maraschek, W. Suttrop, P. C. de Vries, A. J. H. Donne, B. J. Tobias, C. W. Domier, N. C. Luhmann Jr., H. K. Park and ASDEX Upgrade Team: Characterization of temperature fluctuations during type-I and type-II edge localized modes at ASDEX Upgrade. In: Proceedings of the 24th IAEA Fusion Energy Conference International Atomic Energy Agency, Vienna, Seq. No.: EX/P4-07 (2013).
url: http://www-naweb.iaea.org/napc/physics/FEC/FEC2012/html/proceedings.pdf
Bogomolov, A. V., I. G. J. Classen, J. E. Boom, W. Suttrop, P. C. de Vries, A. J. H. Donne, B. J. Tobias, C. W. Domier, N. C. Luhman Jr. and ASDEX Upgrade Team: Variation of ELM signatures observed by ECE Imaging on ASDEX Upgrade. In: 40th EPS Conference on Plasma Physics, (Eds.) Naulin, V.; Angioni, C.; Borghesi, M. et al. ECA 37D. European Physical Society, Geneva, Seq. No.: P4.114 (2013).
Veselovsky, I. S., M. I. Panasyuk, S. I. Avdyushin, G. A. Bazilevskaya, A. V. Belov, S. A. Bogachev, V. M. Bogod, A. V. Bogomolov, V. Bothmer, K. A. Boyarchuk, E. V. Vashenyuk, V. I. Vlasov, A. A. Gnezdilov, R. V. Gorgutsa, V. V. Grechnev, Y. I. Denisov, A. V. Dmitriev, M. Dryer, Y. I. Yermolaev, E. A. Eroshenko, G. A. Zherebtsov, I. A. Zhitnik, A. N. Zhukov, G. N. Zastenker, L. M. Zelenyi, M. A. Zeldovich, G. S. Ivanov-Kholodnyi, A. P. Ignat'ev, V. N. Ishkov, O. P. Kolomiytsev, I. A. Krasheninnikov, K. Kudela, B. M. Kuzhevsky, S. V. Kuzin, V. D. Kuznetsov, S. N. Kuznetsov, V. G. Kurt, L. L. Lazutin, L. N. Leshchenko, M. L. Litvak, Y. I. Logachev, G. Lawrence, A. K. Markeev, V. S. Makhmutov, A. V. Mitrofanov, I. G. Mitrofanov, O. V. Morozov, I. N. Myagkova, A. A. Nusinov, S. N. Oparin, O. A. Panasenco, A. A. Pertsov, A. A. Petrukovich, A. N. Podorolsky, E. P. Romashets, S. I. Svertilov, P. M. Svidsky, A. K. Svirzhevskaya, N. S. Svirzhevsky, V. A. Slemzin, Z. Smith, I. I. Sobel'man, D. E. Sobolev, Y. I. Stozhkov, A. V. Suvorova, N. K. Sukhodrev, I. P. Tindo, S. K. Tokhchukova, V. V. Fomichev, I. V. Chashey, I. M. Chertok, V. L. Shishov, B. Y. Yushkov, O. S. Yakovchouk and V. G. Yanke: Solar and heliospheric phenomena in October-November 2003: Causes and effects. In: Cosmic Research 42, 5, 435-488 (2004).
doi: 10.1023/B:COSM.0000046229.24716.02
localid: Veselovsky:2004-191
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.