Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deGlobus-M results as the basis for a compact spherical tokamak with enhanced parameters Globus-M2
Authors: Gusev, V. K.; Azizov, E. A.; Alekseev, A. B.; Arneman, A. F.; Bakharev, N. N.; Belyakov, V. A.; Bender, S. E.; Bondarchuk, E. N.; Bulanin, V. V.; Bykov, A. S.; Chernyshev, F. V.; Chugunov, I. N.; Dyachenko, V. V.; Filatov, O. G.; Iblyminova, A. D.; Irzak, M. A.; Kavin, A. A.; Kurskiev, G. S.; Khitrov, S. A.; Khromov, N. A.; Kornev, V. A.; Krasnov, S. V.; Kuznetsov, E. A.; Labusov, A. N.; Larionov, M. M.; Lobanov, K. M.; Malkov, A. A.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Mineev, A. B.; Mironov, M. I.; Miroshnikov, I. V.; Novokhatsky, A. N.; Ovsyannikov, A. D.; Panasenkov, A. A.; Patrov, M. I.; Petrov, M. P.; Petrov, Yu. V.; Rozhansky, V. A.; Rozhdestvensky, V. V.; Saveliev, A. N.; Sakharov, N. V.; Shchegolev, P. B.; Shcherbinin, O. N.; Senichenkov, I. Yu.; Sergeev, V. Yu.; Shevelev, A. E.; Stepanov, A. Yu.; Tanchuk, V. N.; Tolstyakov, S. Yu.; Varfolomeev, V. I.; Voronin, A. V.; Wagner, F.; Yagnov, V. A.; Yashin, A. Yu.; Zhilin, E. G.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2013
Title of Journal: Nuclear Fusion
Volume: 53
Sequence Number of Article: 093013 (14pp)
Document Type: Article
ID: 669620.0


Studying the interaction of high-energy deuterons with plasma in the Globus-M spherical tokamak
Authors: Bakharev, N. N.; Gusev, V. K.; Iblyaminova, A. D.; Kornev, V. A.; Kurskiev, G. S.; Melnik, A. D.; Minaev, V. B.; Patrov, M. I.; Petrov, Yu. V.; Sakharov, N. V.; Tolstyakov, S. Yu.; Khromov, N. A.; Chernyshev, F. V.; Shchegolev, P. B.; Wagner, F.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2013
Title of Journal: Technical Physics Letters
Volume: 39
Issue / Number: 12
Start Page: 1085
End Page: 1088
Document Type: Article
ID: 671803.0


Influence of the stray magnetic field on the neutral particle diagnostic performance
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Afanasyev, V. I.; Chernyshev, F. V.; Richert, T.
(Start) Date of Event
(YYYY-MM-DD):
 2010-06-21
Name of Conference/Meeting: 37th EPS Conference on Plasma Physics
Document Type: Poster
ID: 463803.0


Influence of the stray magnetic field on the neutral particle diagnostic performance
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Afanasyev, V. I.; Chernyshev, F. V.; Richert, T.
Place of Publication: Geneva
Publisher: European Physical Society
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2010
Name of Conference/Meeting: 37th EPS Conference on Plasma Physics
Title of Proceedings: 37th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Contributed Papers
Sequence Number: P5.130
Title of Series: ECA
Volume (in Series): 34A
Document Type: Conference-Paper
ID: 517070.0


Neutral particle diagnostics on MAST
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Chernyshev, F. V.; Richert, T.
(Start) Date of Event
(YYYY-MM-DD):
 2009-06-29
Name of Conference/Meeting: 36th EPS Conference on Plasma Physics
Document Type: Poster
ID: 432860.0


Neutral Particle Diagnostics on MAST
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Chernyshev, F. V.; Richert, T.
Place of Publication: Geneva
Publisher: European Physical Society
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2009
Name of Conference/Meeting: 36th EPS Conference on Plasma Physics
Title of Proceedings: 36th European Physical Society Conference on Plasma Physics. Contributed Papers
Sequence Number: P-5.189
Title of Series: ECA
Volume (in Series): 33E
Document Type: Conference-Paper
ID: 437633.0


Neutral Particle Diagnostics at MAST with a Compact Energy Analyser and Comparison with Charge Exchange Recombination Spectroscopy
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Chernyshev, F. V.; Kick, M.; Richert, T.
(Start) Date of Event
(YYYY-MM-DD):
 2008-06-09
Name of Conference/Meeting: 35th EPS Conference on Plasma Physics
Document Type: Poster
ID: 357597.0


Comparison of the IOFFE neutral particle analyser with the Princeton analyser on the Mega Amp Spherical Tokamak
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Chernyshev, F. V.; Afanasyev, V. I.; Kick, M.; Richert, T.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2008
Title of Journal: Vacuum
Volume: 83
Issue / Number: 4
Start Page: 752
End Page: 756
Document Type: Article
ID: 379486.0


Neutral Particle Diagnostics at MAST with a Compact Energy Analyser and Comparison with Charge Exchange Recombination Spectroscopy
Authors: Schneider, W.; Turnyanskiy, M. R.; Kick, M.; Chernyshev, F. V.; Richert, T.
Place of Publication: Geneva
Publisher: European Physical Society
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2008
Name of Conference/Meeting: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets
Title of Proceedings: 35th European Physical Society Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets. Contributed Papers
Sequence Number: P-5.081
Title of Series: ECA
Volume (in Series): 32D
Document Type: Conference-Paper
ID: 400761.0