Gruber, O., H. S. Bosch, S. Gunter, A. Herrmann, A. Kallenbach, M. Kaufmann, K. Krieger, K. Lackner, Mertens V, R. Neu, F. Ryter, J. Schweinzer, A. Stabler, W. Suttrop, R. Wolf, K. Asmussen, A. Bard, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, K. Borrass, B. Braams, M. Brambilla, R. Brandenburg, F. Braun, H. Brinkschulte, R. Bruckner, B. Brusehaber, K. Buchl, A. Buhler, H. P. Callaghan, A. Carlson, D. P. Coster, L. Cupido, S. D. Hempel, C. Dorn, R. Drube, R. Dux, S. Egorov, W. Engelhardt, H. U. Fahrbach, U. Fantz, H. U. Feist, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, G. Gantenbein, O. Gehre, A. Geier, J. Gernhardt, E. Gubanka, A. Gude, G. Haas, K. Hallatschek, D. Hartmann, B. Heinemann, G. Herppich, W. Herrmann, F. Hofmeister, E. Holzhauer, D. Jacobi, M. Kakoulidis, N. Karakatsanis, O. Kardaun, A. Khutoretski, H. Kollotzek, S. Kotter, W. Kraus, B. Kurzan, G. Kyriakakis, P. T. Lang, R. S. Lang, M. Laux, L. L. Lengyel, F. Leuterer, A. Lorenz, H. Maier, M. Manso, M. Maraschek, M. Markoulaki, K. F. Mast, P. J. McCarthy, D. Meisel, H. Meister, R. Merkel, J. P. Meskat, H. W. Müller, M. Münich, H. Murmann, B. Napiontek, G. Neu, J. Neuhauser, M. Niethammer, J. M. Noterdaeme, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Pereverzev, S. Pinches, G. Raupp, K. Reinmüller, R. Riedl, V. Rohde, H. Rohr, J. Roth, H. Salzmann, W. Sandmann, H. B. Schilling, D. Schlogl, E. Schmidtmann, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, G. Schramm, S. Schweizer, R. R. Schwörer, B. D. Scott, U. Seidel, F. Serra, S. Sesnic, C. Sihler, A. Silva, E. Speth, K. H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, A. Thoma, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, W. Ullrich, M. Ulrich, P. Varela, H. Verbeek, O. Vollmer, H. Wedler, M. Weinlich, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wunderlich, N. Xantopoulos, Q. Yu, D. Zasche, T. Zehetbauer, H. P. Zehrfeld, H. Zohm and M. Zouhar: Overview of ASDEX Upgrade results. In: Nuclear Fusion 39, 9Y Sp. Iss. 1, 1321-1336 (1999).
doi: 10.1088/0029-5515/39/9Y/309
url: http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/39/9Y/309
Gruber, O., H.-S. Bosch, S. Guenter, A. Herrmann, A. Kallenbach, M. Kaufmann, K. Krieger, K. Lackner, V. Mertens, R. Neu, F. Ryter, Schweinzer, A. Staebler, W. Suttrop, R. Wolf, K. Asmussen, A. Bard, G. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, M. Bessenrodt-Weberpals, K. Borrass, B. Braams, M. Brambilla, R. Brandenburg, F. Braun, H. Brinkschulte, R. Brueckner, B. Bruesehaber, K. Buechl, A. Buhler, H. P. Callaghan, A. Carlson, D. P. Coster, S. de Pena Hempel, C. Dorn, R. Drube, R. Dux, S. Egorov, W. Engelhardt, H.-U. Fahrbach, U. Fantz, H.-U. Feist, P. Franzen, J. C. Fuchs, G. Fussmann, J. Gafert, G. Gantenbein, O. Gehre, A. Geier, J. Gernhardt, E. Gubanka, A. Gude, G. Haas, K. Hallatschek, D. Hartmann, B. Heinemann, G. Herppich, W. Herrmann, F. Hofmeister, E. Holzhauer, D. Jacobi, M. Kakoulidis, N. Karakatsanis, O. Kardaun, A. Khutoretski, H. Kollotzek, S. Koetterl, W. Kraus, B. Kurzan, G. Kyriakakis, P. T. Lang, R. S. Lang, M. Laux, L. L. Lengyel, F. Leuterer, A. Lorenz, H. Maier, M. Manso, M. Maraschek, M. Markoulaki, K.-F. Mast, P. J. McCarthy, D. Meisel, H. Meister, R. Merkel, J. P. Meskat, H. W. Mueller, M. Muenich, H. Murmann, B. Napiontek, G. Neu, J. Neuhauser, M. Niethammer, J.-M. Noterdaeme, G. Pautasso, A. G. Peeters, G. Pereverzew, S. Pinches, G. Raupp, K. Reinmüller, R. Riedl, V. Rohde, H. Roehr, J. Roth, H. Salzmann, W. Sandmann, H.-B. Schilling, D. Schloegl, K. Schmidtmann, H. Schneider, R. Schneider, W. Schneider, G. Schramm, S. Schweizer, R. R. Schwoerer, B. D. Scott, U. Seidel, F. Serra, S. Sesnic, C. Sihler, A. Silva, E. Speth, K.-H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, A. Thoma, W. Treutterer, M. Troppmann, N. Tsois, W. Ullrich, M. Ulrich, P. Varela, H, Verbeek, O. Vollmer, H. Wedler, M. Weinlich, U. Wenzel, F. Wesner, R. Wunderlich, N. Xantopoulosa, Q. Yu and D. Zasche: Overview of ASDEX Upgrade Results. In: Fusion Energy 1998. 17th Conference Proceedings International Atomic Energy Agency, Vienna (1999) 213-228.
http://edoc.mpg.de
The Max Planck Society does not take any responsibility for the content of this export.