Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deSpatially resolved CO SLED of the luminous merger remnant NGC 1614 with ALMA
Authors: Saito, T.; Iono, D.; Xu, C. K.; Sliwa, K.; Ueda, J.; Espada, D.; Kaneko, H.; König, S.; Nakanishi, K.; Lee, M.; Yun, M. S.; Aalto, S.; Hibbard, J. E.; Yamashita, T.; Motohara, K.; Kawabe, R.
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2017
Title of Journal: The Astrophysical Journal
Volume: 835
Issue / Number: 2
Start Page: id. 174 (20 pp)
Document Type: Article
ID: 742461.0


The asymmetric explosion of type Ia supernovae as seen from near-infrared observations
Authors: Motohara, Kentaro; Maeda, Keiichi; Gerardy, Christopher L.; Nomoto, Ken'ichi; Tanaka, Masaomi; Tominaga, Nozomu; Ohkubo, Takuya; Mazzali, Paolo A.; Fesen, Robert A.; Höflich, Peter; Wheeler, J. Craig
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2006-12-01
Title of Journal: Astrophysical Journal
Volume: 652
Issue / Number: 2 Part 2
Start Page: L101
End Page: L104
Document Type: Article
ID: 293804.0


Current performance and on-going improvements of the 8.2 m Subaru Telescope
Authors: Iye, Masanori; Karoji, Hiroshi; Ando, Hiroyasu; Kaifu, Norio; Kodaira, Keiichi; Aoki, Kentaro; Aoki, Wako; Chikada, Yoshihiro; Doi, Yoshiyuki; Ebizuka, Noboru; Elms, Brian; Fujihara, Gary; Furusawa, Hisanori; Fuse, Tetsuharu; Gaessler, Wolfgang; Harasawa, Sumiko; Hayano, Yutaka; Hayashi, Masahiko; Hayashi, Saeko; Ichikawa, Shinichi; Imanishi, Masatoshi; Ishida, Catherine; Kamata, Yukiko; Kanzawa, Tomio; Kashikawa, Nobunari; Kawabata, Koji; Kobayashi, Naoto; Komiyama, Yutaka; Kosugi, George; Kurakami, Tomio; Letawsky, Michael; Mikami, Yoshitaka; Miyashita, Akihiko; Miyazaki, Satoshi; Mizumoto, Yoshihiko; Morino, Junichi; Motohara, Kentaro; Murakawa, Koji; Nakagiri, Masao; Nakamura, Kyoko; Nakaya, Hidehiko; Nariai, Kyoji; Nishimura, Tetsuo; Noguchi, Kunio; Noguchi, Takeshi; Noumaru, Takeshi; Ogasawara, Ryusuke; Ohshima, Norio; Ohyama, Yoichi; Okita, Kiichi; Omata, Koji; Otsubo, Masashi; Oya, Shin; Potter, Robert; Saito, Yoshihiko; Sasaki, Toshiyuki; Sato, Shuji; Scarla, Dennis; Schubert, Kiaina; Sekiguchi, Kazuhiro; Sekiguchi, Maki; Shelton, Ian; Simpson, Chris; Suto, Hiroshi; Tajitsu, Akito; Takami, Hideki; Takata, Tadafumi; Takato, Naruhisa; Tamae, Richard; Tamura, Motohide; Tanaka, Wataru; Terada, Hiroshi; Torii, Yasuo; Uraguchi, Fumihiko; Usuda, Tomonori; Weber, Mark; Winegar, Tom; Yagi, Masafumi; Yamada, Toru; Yamashita, Takuya; Yamashita, Yasumasa; Yasuda, Naoki; Yoshida, Michitoshi; Yutani, Masami
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2004
Title of Journal: Publications of the Astronomical Society of Japan
Volume: 56
Start Page: 381
End Page: 397
Document Type: Article
ID: 226040.0