Max Planck Society - eDoc Server

http://edoc.mpg.deThe Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI
Authors: Kawada, Mitsunobu; Baba, Hajime; Barthel, Peter D.; Clements, David; Cohen, Martin; Doi, Yasuo; Figueredo, Elysandra; Fujiwara, Mikio; Goto, Tomotsugu; Hasegawa, Sunao; Hibi, Yasunori; Hirao, Takanori; Hiromoto, Norihisa; Jeong, Woong-Seob; Kaneda, Hidehiro; Kawai, Toshihide; Kawamura, Akiko; Kester, Do; Kii, Tsuneo; Kobayashi, Hisato; Kwon, Suk Minn; Lee, Hyung Mok; Makiuti, Sin'itirou; Matsuo, Hiroshi; Matsuura, Shuji; Müller, Thomas G.; Murakami, Noriko; Nagata, Hirohisa; Nakagawa, Takao; Narita, Masanao; Noda, Manabu; Oh, Sang Hoon; Okada, Yoko; Okuda, Haruyuki; Oliver, Sebastian; Ootsubo, Takafumi; Pak, Soojong; Park, Yong-Sun; Pearson, Chris P.; Rowan-Robinson, Michael; Saito, Toshinobu; Salama, Alberto; Sato, Shinji; Savage, Richard S.; Serjeant, Stephen; Shibai, Hiroshi; Shirahata, Mai; Sohn, Jungjoo; Suzuki, Toyoaki; Takagi, Toshinobu; Takahashi, Hidenori; Thomson, Matthew; Usui, Fumihiko; Verdugo, Eva; Watabe, Toyoki; White, Glenn J.; Wang, Lingyu; Yamamura, Issei; Yamauchi, Chisato; Yasuda, Akiko
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2007
Title of Journal: Publications of the Astronomical Society of Japan
Volume: 59
Issue / Number: SP2
Start Page: S389
End Page: S400
Document Type: Article
ID: 343222.0


The infrared astronomical mission AKARI
Authors: Murakami, Hiroshi; Baba, Hajime; Barthel, Peter D.; Clements, David L.; Cohen, Martin; Doi, Yasuo; Enya, Keigo; Figueredo, Elysandra; Fujishiro, Naofumi; Fujiwara, Hideaki; Fujiwara, Mikio; Garcia-Lario, Pedro; Goto, Tomotsugu; Hasegawa, Sunao; Hibi, Yasunori; Hirao, Takanori; Hiromoto, Norihisa; Hong, Seung Soo; Imai, Koji; Ishigaki, Miho; Ishiguro, Masateru; Ishihara, Daisuke; Ita, Yoshifusa; Jeong, Woong-Seob; Jeong, Kyung Sook; Kaneda, Hidehiro; Kataza, Hirokazu; Kawada, Mitsunobu; Kawai, Toshihide; Kawamura, Akiko; Kessler, Martin F.; Kester, Do; Kii, Tsuneo; Kim, Dong Chan; Kim, Woojung; Kobayashi, Hisato; Koo, Bon Chul; Kwon, Suk Minn; Lee, Hyung Mok; Lorente, Rosario; Makiuti, Sin'itirou; Matsuhara, Hideo; Matsumoto, Toshio; Matsuo, Hiroshi; Matsuura, Shuji; Müller, Thomas G.; Murakami, Noriko; Nagata, Hirohisa; Nakagawa, Takao; Naoi, Takahiro; Narita, Masanao; Noda, Manabu; Oh, Sang Hoon; Ohnishi, Akira; Ohyama, Youichi; Okada, Yoko; Okuda, Haruyuki; Oliver, Sebastian; Onaka, Takashi; Ootsubo, Takafumi; Oyabu, Shinki; Pak, Soojong; Park, Yong-Sun; Pearson, Chris P.; Rowan-Robinson, Michael; Saito, Toshinobu; Sakon, Itsuki; Salama, Alberto; Sato, Shinji; Savage, Richard S.; Serjeant, Stephen; Shibai, Hiroshi; Shirahata, Mai; Sohn, Jungjoo; Suzuki, Toyoaki; Takagi, Toshinobu; Takahashi, Hidenori; Tanabé, Toshihiko; Takeuchi, Tsutomu T.; Takita, Satoshi; Thomson, Matthew; Uemizu, Kazunori; Ueno, Munetaka; Usui, Fumihiko; Verdugo, Eva; Wada, Takehiko; Wang, Lingyu; Watabe, Toyoki; Watarai, Hidenori; White, Glenn J.; Yamamura, Issei; Yamauchi, Chisato; Yasuda, Akiko
Date of Publication (YYYY-MM-DD): 2007
Title of Journal: Publications of the Astronomical Society of Japan
Volume: 59
Issue / Number: SP2
Start Page: S369
End Page: S376
Document Type: Article
ID: 343230.0